Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatkezelési szabályok

A honlap használatának általános feltételei

A www.varing.eu weboldalt és az azzal kapcsolatos valamennyi honlapot (a továbbiakban együttesen és bámely külön is a “Honlap”) a Varing Kft. (székhelye: 3950 Sárospatak, Nagy Lajos út 6., cégjegyzékszám: 05-09-012239, képviseli a mindenkori, cégjegyzékbe bejegyzett ügyvezető, a továbbiakban a „Működtető”) működteti.

A Honlapra történő belépés és a Honlap használata kizárólag Magyarország jogszabályaival betartása és a jelen Szabályzatban megszabott feltételek elfogadása esetére engedélyezett.

Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info.tv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében Ön a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Server Log fájljainkban olyan információkat tárolunk, melyeket az Ön böngészője eljuttat hozzánk. Ezek a következők:

  • böngészőjének típusa/verziója
  • felhasznált üzemrendszer
  • referer URL (a korábban látogatott oldal URL-je)
  • a hozzáférő számítógép host neve (IP-cím)
  • a szerver pontos ideje

Ezeknek az adatoknak a személyre vonatkozó tárolása nem történik meg. Nem adjuk hozzá ezeket az adatokat más adatforrásokhoz. A mindenkori látogatás befejezése után az Ön IP-címe azonnal törlődik a www.hvp.hu oldalról. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján Ön bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívül egyéb célból nem szabad ezen információkra építeni, és az információk teljességére a Működtető nem ad garanciát.

Ha bármely felhasználó (a továbbiakban a “Felhasználó”) belép a Honlapra, elfogadja a Működtető által annak használatával kapcsolatosan támasztott kikötéseket és feltételeket.

A Működtető fenntartja a jogot, hogy a Honlap használata esetére megszabott kikötéseket és feltételeket bármikor (szükség esetén előzetes figyelmeztetés nélkül is) megváltoztassa, módosíthassa. Ebből következően Felhasználó felelőssége, hogy a Honlap használata előtt tanulmányozza és megértse a Honlap használatára előírt feltételeket és kikötéseket. Amennyiben Felhasználó folytatja a Honlap használatát, azt csak úgy lehet értelmezni, hogy megértette és elfogadta a Honlap használatára előírt feltételeket és kikötéseket. Felhasználó a Honlapot nem használhatja amennyiben nem fogadja el a kikötéseket és feltételeket.

Felhasználó megértette és elfogadja azt, hogy a Honlapot a saját felelősségére használja, valamint azt is, hogy a Honlappal kapcsolatos észrevételeit Működtetővel közölheti, de arra a problémára, hogy Felhasználó bármely okból nem elégedett a Honlappal vagy annak tartalmával, egyedüli megoldás a Honlap használatának befejezése.

Kapcsolódó oldalak

A Honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak, és Működtető ezen kapcsolódó honlapok tartalmáért és jogszerű működéséért felelősséggel nem tartozik.

A kapcsolódó honlapokhoz a Működtető csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a Varing Kft., sem a alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a kapcsolódó honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

Cookie-k, hiperlinkek

Felhasználó internetes böngészője a Honlapról információt ment le és tárol Felhasználó számítógépén. Ezen információk segítségével a Honlap anyagait is őrző szerver a Honlapra történő visszalátogatásakor felismeri, hogy Felhasználó már járt a Honlapon és megadott bizonyos adatokat, amelyeket így nem kér el újra.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításai szerint elfogad cookie-kat. Felhasználó átállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Felhasználót arra, hogy a Honlap cookie-kat küld a számítógépére. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja a Honlap egyes részeit meglátogatni vagy a személyre szabott információkat fogadni.

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számítógépéről a Honlap elmenthet bizonyos információkat (mint az IP-címet, Felhasználó internetböngészőjének típusát, Felhasználó számítógépének operációs rendszerét stb.) valamint azt, hogy ezen információk nem minősülnek személyes adatnak.

A Működtető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Honlaphoz egyetlen Felhasználó sem jogosult bármilyen kapcsolást (hyperlinket) létrehozni.

Nyereményjátékok és promóciók

Működtető nyereményjátékokat és promóciókat futtathat a Honlapon keresztül. A nyereményjátékok és a speciális ajánlatok egyedi feltételei a Honlapon érhetőek el.

Szerzői jog

A Működtető valamennyi honlapja szerzői jogvédelem alatt áll.

A Működtető kizárólagos tulajdonosa vagy a feljogosított használója a Honlapon található minden adathoz (hang, kép, írásmű stb.) és szoftverhez (a továbbiakban együttesen a „Tartalom”) fűződő szerzői jognak és más szellemi tulajdonjognak. A Tartalom jogellenes felhasználása szerzői jogsértés, amely polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhat maga után.

A Honlap vonatkozásában Felhasználó csak korlátozott használati jogot szerez. Felhasználó jogosult a Tartalmat személyes tájékozódás céljából olvasni, megismerni de Működtető előzetes írásos felhatalmazása nélkül bármely esetben szigorúan tilos haszonszerzés céljából a Tartalom bármely elemét eladni vagy továbbítani, tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formátumban.

A jelen Szabályzatban leírtakon kívül a Működtető semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a Honlapjával kapcsolatban.

Védjegyek

Minden, a Honlapon használt védjegy (márkanév, logo stb.) a Működtető és/vagy a Varing Kft. tulajdonában vagy engedélyezett használatában áll.

Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

A Működtető tiszteletben tartja a Honlapra látogató Felhasználók személyhez fűződő jogait és a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli a Felhasználók személyes adatait. Személyes adatnak minősül minden olyan önkéntesen szolgáltatott adat, melyek alapján azonosítani lehet a Felhasználót (például név, cím, telefonszám és e-mail cím, a továbbiakban együttesen a „Személyes Adatok”).

A Személyes Adatok kezelésére Működtető a “Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságról” szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az “Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során” címmel Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szól 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban együttesen az „Adatvédelmi Jogszabályok”) rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Működtető csak olyan Személyes Adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. Azzal, hogy Felhasználó megadja a rá vonatkozó Személyes Adatokat, egyben felhatalmazza Működtetőt arra, hogy a Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban leírt feltételekkel és a Honlapon meghatározott módon és célra felhasználja. Felhasználónak ezt követően is fennáll az a joga, hogy a Személyes Adatokat módosítsa, a Személyes Adatok felhasználását korlátozza, megtiltsa, vagy kapcsolatát a Működtetővel bármikor megszüntesse.

A Honlap tartalmazhat olyan részeket is (például képeslap küldése), ahol Felhasználónak más személy(ek) személyes adatait is meg kell adnia. Más személyek Felhasználó által megadott Személyes Adatait a Működtető a Felhasználó szándékától eltérő egyéb célra nem kívánja felhasználni.

Az adatszolgáltatás önkéntességére, a jelen Szabályzat hozzáférhetőségére és a Honlapon közölt célokra tekintettel a Működtető a Személyes Adatokat minden további értesítés nélkül felhasználhatja saját termékeinek promóciós céljaira (sorsolásokon való részvételre, minta küldésére vagy hírlevél küldésre, termékek/szolgáltatások ajánlására) és más cégekkel közösen termékek/szolgáltatások ajánlására.

Működtető vállalja, hogy minden szükséges és ésszerű intézkedést megtesz azért, hogy a Személyes Adatokat biztonságban megőrizze. A Személyes Adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés annak érdekében, hogy Működtető a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzze. Működtető jogosult a Személyes Adatokat harmadik félnek kiadni igényfelmérés-, minőségbiztosítás és/vagy szolgáltatásjavítás érdekében történő feldolgozás illetve elemzés céljaira. Nem minősül Személyes Adat jogosultatlan közlésének az sem, ha Működtető termékmintákat vagy egyéb küldeményeket küld a Felhasználónak, és ennek érdekében a szállító céggel közli Felhasználó kézbesítési adatait. A szállítók és egyéb cégek a továbbiakban nem jogosultak arra, hogy bármilyen formában felhasználhassák az a Felhasználó Személyes Adatait.

Felhasználót tudomásul veszi, hogy törvény vagy más jogszabály, bírósági vagy más hatósági végzés Működtető számára kötelezően előírhatja Személyes Adatok kiadását. Egyébként a Működtető a Személyes Adatokat a Felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül nem teszi közzé.

Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a Működtetőt arról, ha saját vagy más Felhasználó személyes adatainak illetéktelen személy által történő használatáról vagy az adatkezelési biztonságon esett bármely egyéb sérelemről tudomást szerzett.

Felhasználó jogosult és köteles a Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos bármely igényét, kérdését, megjegyzését a Honlap “Kapcsolat” tárgyú részében közölt módokon kommunikálni a Működtetővel.

Az adatok továbbadása

Az adatokat elsődlegesen a Varing Kft., illetve a Varing Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ön hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatfeldolgozás

A Varing Kft. a webáruház üzemeltetése céljából külső webes adminisztrátort és üzemeltetőt, mint adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Felvilágosításhoz és tiltakozáshoz való jog

Az Ön irántunk tanúsított bizalma fontos a számunkra. Ezért bármikor szívesen állunk rendelkezésére, amennyiben kérdése lenne adatainak kezelésére vonatkozóan. Önnek bármikor jogában áll felvilágosítást kérni a személyét érintő, nálunk tárolt adatok, azok származása, fogadója, valamint a tárolás céljára vonatkozóan. Amennyiben felvilágosításra lenne szüksége az Ön nálunk tárolt adataival kapcsolatban, akkor kérjük, forduljon írásban adatvédelmi felelősünkhöz az ’office@varing.hu’ címen keresztül. Ezenkívül kötelességünk kérésére az Önről tárolt adatokat helyesbíteni, zárolni vagy törölni, amennyiben ennek egyéb törvényi szabályozás (pl. törvényben meghatározott adattárolási kötelezettség) nem áll útjában. Kérdései esetén, vagy amennyiben a fent nevezett esetekre tekintettel tiltakozást szeretne benyújtani, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken: Varing Kft., 3950 Sárospatak Nagy Lajos út 6. 

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “Varing Kft. webáruház-adatvédelem” 

Egyoldalú módosítás

A Varing Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatás következő használatakor a vonatkozó tájékoztatást követően megadott kifejezett hozzájárulásával – az adatkezeléseket lényeges módon nem érintő módosítás esetén pedig a szolgáltatás következő használatával, ráutaló magatartással – fogadja el a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Legutóbb megtekintett termékek


Előző Tovább